ಕೊಡುವ ಮನ!

ಸಖೀ,
ಏನಾದರೂ 
ಕೊಡುವವರಿಗೆ 
ಮರಳಿ ಕೊಡಲು
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಹ 
ಶೆಟ್ಟಿಯೇ ಸಾಕು;

ನಮಗೇನೂ 
ಕೊಡಲಾಗದೆ
ಇರುವವರಿಗೂ 
ಕೊಡಮಾಡುವ 
ಮನೋಭಾವ 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: