ಇಬ್ಬರೂ ಬಂಧಿಗಳೇ!

ಸಖೀ,
ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 
ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಪಾಪಿ 
ತನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಈಗ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ;

ಪಾಪಿಗಳ ದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ 
ಕೂತ ದೇವರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ
ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದ್ಯಾಕೋ 
ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ!
******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: