ಅಧರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು!

||ಅಧರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು 
ಅಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೋ ನನ್ನನ್ನು
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆದರೆ 
ನನ್ನ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನು ನಾನು||

ಎರಡು ದೇಹಗಳಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ 
ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಸುಖನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಹೇಳು ಆ ಕ್ಷಣ ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹೇಳು ಆ ಕ್ಷಣ ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ

ನಾನನ್ನ ಬಯಕೆಗಳ ಬೇಗೆಯಲಿ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲೋ
ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕವೇ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲೋ
ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಆ ಹಾದಿಯಲಿ ತಪ್ಪೆಸಗಿದೆ ನಾನು

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆದರೆ 
ನನ್ನ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನು ನಾನು

||ಅಧರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು 
ಅಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೋ ನನ್ನನ್ನು
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆದರೆ 
ನನ್ನ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನು ನಾನು||

ನಿನ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯಲೇ ಉರಿದುಹೋಗುವ ಮಹದಾಸೆಯಲಿ ನಾನು
ಉರಿದುಹೋಗುತಿರುವಾಗ ನನಗೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಾನು 
ಹೇಳು ಆ ಕ್ಷಣ ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹೇಳು ಆ ಕ್ಷಣ ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ

ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ದಡದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ 
ನಾನರಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಸುಗಂಧ ಬೀರುವ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು
ನಿನ್ನ ಹಾದಿ ಹಾದುಹೋಗುವೆಡೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕಾದಿರುವೆ ನಾನಿನ್ನೂ

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆದರೆ 
ನನ್ನ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನು ನಾನು

||ಅಧರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು 
ಅಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೋ ನನ್ನನ್ನು
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆದರೆ 
ನನ್ನ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನು ನಾನು||

(ಭಾವಾನುವಾದ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ ಇದು ಅಷ್ಟೇ)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZcOZqFxZAos

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: