ಕಾಲವೂ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು!

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅರಿವಷ್ಟೇ 
ನಿಜವಾಗಿ ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ
ವಾಸ್ತವವೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ
ಅರಿವಾಗಿ ರೂಪತಾಳಬೇಕು

ಅರಿವಿನಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ
ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ
ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುವ
ತಾಳ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುತಿರಬೇಕು

ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಲು
ಕಾಲವೂ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು!
**************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: