ಮುಖವಾಡವೇಕೆ?

ಸಖೀ,
ಅಸು ನೀಗಿ
ನಮ್ಮಿಂದ
ದೂರವಾದವರ
ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು
ಬಯಲಿಗೆಳೆದು
ಸಾಂತ್ವನವ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ
ನಾವು,

ಮುರಿದುಹೋದ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು
ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ
ಮುಚ್ಚಿಡುವುದೇಕೆ?

ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು
ಕೂಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತು
ಹರಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲಾ
ಈಗ ಅದು ಹೇಗಿದೆ
ಎಂದು ಅರಿಯುವ
ಹಕ್ಕು ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ
ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವೆಯೇಕೆ?

ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ
ಸದಾ ಈ ಪರಿ ಹುಸಿ
ಮುಖವಾಡವೇಕೆ?
**********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: