ರೋಮಾಂಚನ!

ಪರದೇಶದ ಯಾವುದೋ

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಕಟವಾದರೆ ಅದೇಕೆ

ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ?

ನಮ್ಮೂರಿನ ಪತ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

ಅಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

ರೋಮಾಂಚನ ಗೋಂಡಿದ್ದರೇ

ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ?
************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: