ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ!

ಸಖೀ,
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ
ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ
ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ
ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬುದೂ
ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ!

ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಮಸ್ತಕ,
ಕೆಲವರಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕ,
ಆದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು
ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ!
 *************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: