ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ!

ಸಖೀ,
ಒಂದೇ 
ಒಂದು
ಬಾರಿ
ಮಂದಿರ 
ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 

ಕಲ್ಲಿನ
ವಿಗ್ರಹ
ದೇವರೆಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ;

ಆದರೆ,
ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನ 
ಮಂದಿರಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ 
ಮಾನವನ 
ಹೃದಯವೇಕೆ 
ಕಲ್ಲಾಗಿಯೇ 
ಉಳಿಯುತ್ತದೆ?
********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: