ಕವಿಗೇನಂತೆ?

ಕವಿತೆಯನು
ಅಳೆಯಲಾಗದಾಗ
ಕವಿಯನ್ನು
ಅಳೆಯುವರು

ಕವಿತೆಯಾಳಕ್ಕೆ
ಇಳಿಯಲಾಗದಾಗ
ಕವಿಯನ್ನೇ
ಇಳಿಸುವರು

ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ
ಏರಿಸುವವರೂ
ಅವರೇ,

ಕವಿಯನ್ನು
ಇಳಿಸುವವರೂ
ಅವರೇ

ಕವಿಗೇನಂತೆ,
ಕವಿ ಬರೆಯುತ್ತಲೇ 
ಇರುವನಂತೆ,

ಹಿಂದಿನಂತೆ
ಅವನು
ಎಂದಿನಂತೆ!
*******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: