ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು!

ಸಖೀ,
ನೀನು
ಬಾರದಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಯೇ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ,
ದಿನ ವಾರ
ತಿಂಗಳು;

ಬಂದರೆ, 
ಒಮ್ಮೆಗೇ ಒಂದರ 
ಮೇಲೊಂದರಂತೆ
ನನ್ನ ಬರಹಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಸಾಲಾಗಿ 
ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ
ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ
ಗುರುತುಗಳು,
ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ
ಅವುಗಳೇ ನಿನ್ನ
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು!
*********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: