ಅಭಿಲಾಷೆ!

ಸಖೀ,
ನೀನು
ಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ
ಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ
ಅನ್ನುವಾಗ
ನನಗೊಳ್ಳೇ
ತಮಾಷೆ,

ನಿನ್ನ ಈ
ಬೇಡಗಳೇ
ಬೇಕೆಂಬ
ಅರ್ಥನೀಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ
ಈ ಮನದ
ಅಭಿಲಾಷೆ!
******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: