ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ-೨!

ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ… ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ!

ಕಣ್ಣ ನೀರಲಿ ಚಂದ್ರ ಮುಳುಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಬರಡಾಯ್ತು
ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಏಕಾಂತ ಮುಗಿಯದಂತಾಯ್ತು!
ನಾನುಂಡ ನೋವು ಬಲು ಕಡಿಮೆ
ನೋವನ್ನೇ ಸುರಿದಿದೆ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ

||ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ||

ಹಳೆಯ ಗಾಥೆ ಕೇಳಿ ಬರುತಿದೆ ನೆನಪಿನಲೆಗಳಲಿ
ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದವರು ಅಪರಿಚಿತರಿಂದೀ ಬಾಳ ಹಾದಿಯಲಿ
ನನ್ನ ಒಲವಿನ ದಾಹ ಆರಿಲ್ಲ
ಮನದೊಳಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವೂ ಇಲ್ಲ!||ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ||

http://www.youtube.com/watch?v=iK9PpYnmjwY

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: