ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ!

ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ… ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ

ಮಂಜು ಸುರಿದು, ರಾತ್ರಿ ನೆನೆದು, ತುಟಿಗಳದುರುತಿವೆ
ಎದೆಯ ಬಡಿತ ನುಡಿಯಲೆಳಸಿ ನುಡಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ
ಗಾಳಿಯ ನಿನಾದ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಸಮಯದ ನಡೆಯೂ ಬಿರುಸಿಲ್ಲ

||ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ||

ಲಜ್ಜೆಯಿಂದಾ ನಾಚುತಾ ನನ್ನ ಬಾಹುಗಳಲಿ ನೀ ಬಂದೆ
ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯಿಂದಾ ಚಂದ್ರ ಈಚೆ ಬಂದಂತೆ
ಎಂಥಾ ಏಕಾಂತ ಬರೀ ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು
ನಿಶಬ್ದವಾಗಿವೆ ಈ ಬುವಿ ಮತ್ತು ಬಾನು

||ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ||

http://www.youtube.com/watch?v=lNTtNRc32FA

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: