ಹಾದಿ!

ಸಖೀ, 

ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ
ಹಾದಿಯನ್ನು
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ನೀನು ಸಮರ್ಥೆ
ಎಂಬರಿವು
ನನಗಿಹುದು;

ನೀನಾರಿಸಿಕೊಂಡ
ಹಾದಿ ನಿನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ
ನೀಡಬಹುದೆಂಬ ಖಾತ್ರಿ
ನಿನಗಿಹುದಾದರೆ,
ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ,
ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ  ನೀನು
ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು;

ಒಂದು ವೇಳೆ
ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ
ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ
ಅಳುಕಿದೆಯೆಂದಾದರೆ,
ಆ ಅಳುಕು
ಮಾಯವಾಗುವ
ತನಕವಾದರೂ,
ನಾನು ತೋರಿದ
ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನೀನು
ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: