ಮುತ್ತುಗಳಂತಿರಲಿ!

ಸಖೀ,

ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ 
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ,
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ 
ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ,
ಇವು ನೀರ ಮೇಲಿನ 
ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತಿರದಿರಲಿ,

ಆಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ
ಚಿಪ್ಪುಗಳೊಳಗೆ
ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ
ಮುತ್ತುಗಳಂತಿರಲಿ!
**********

One Response to ಮುತ್ತುಗಳಂತಿರಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: