ಮಾಡಿ ಅನುವಾದ!

ಸಖೀ,
ನಾನಂದೆ:

“ಏನ್ ಭಾಷೇನೇ ನಿಂದು?
ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು
ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತವೆಯೇ?”

ಅವಳಂದಳು: 
“ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ…
ಅದೇನೇನನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಅನುವಾದ-ಭಾವಾನುವಾದ 
ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ…
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ
ಅನುವಾದ-ಭಾವಾನುವಾದ
ಮಾಡಿ, ನೀಡಿ ನೋಡಿ
ಜನರಿಗೆ, ಅರ್ಥವಾಗದಿರುತ್ತದೆಯೇ?”

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: