ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ದಾನ!

ಸಖೀ,
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗೋ,
ಯಾವುದೇ
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗಾಗೋ,
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ
ಹುಂಡಿಗಳಿಗೋ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ
ಧನವನ್ನು ನಾವು
ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, 
ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯಫಲ
ಲಭಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ,
ನಾವು ದಾನ 
ಮಾಡುವ ಆ ಧನವನ್ನು, 
ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ
ಸಮ್ಮತವಾಗಿಯೇ 
ಸಂಪಾದಿಸಿರಬೇಕು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: