ಹೆತ್ತವರ ಗೋಳು!

 

ಸಖೀ,
ನಾನು ನೆಟ್ಟು, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ

ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಡದಲ್ಲರಳಿದ ಎಲ್ಲಾ
ಹೂವುಗಳು ನನ್ನ ಹೂದೋಟದ 
ಒಳಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಬೇಲಿಯೊಳಗೇ
ಇರಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ ನನ್ನೀ ಮನಕೆ;

ಗಿಡವೋ ಬೇಲಿಯಿಂದಾಚೆ ಬಾಗಿ
ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೋರುತಿದೆ ಜಗಕೆ;

ದಾರಿಹೋಕರು ಬಳಿಬಂದು, ನಿಂದು
ಹೂಗಳ ಅಂದವ ಮೆಚ್ಚಿ, ಸೋತು,
ಸುಗಂಧವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ, ಮುಟ್ಟಲು
ಯತ್ನಿಸೆ, ಗಿಡಕೂ ನನಗೂ, ಅಂಜಿಕೆ!

 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: