ಹತೋಟಿ!

ಸಖೀ,
ಚಂದಿರ
ಈ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆಲ್ಲಾ
ಪಸರಿಸುವುದು
ಆ ರವಿಯ
ಬೆಳಕನ್ನೇ;

ಆದರೆ,
ಆ ಬೆಳಕಿನ
ಮೇಲಿನ
ಹತೋಟಿ
ಮಾತ್ರ
ಇರುವುದು
ಸದಾ
ಭೂಮಿಯ
ಕೈಯಲ್ಲೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: