ಪ್ರೀತಿ!

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ
ಬರೀ ಕನಸೆಂಬವರು
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು

ಬರೀ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೇ
ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡವರು
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು

ಕನಸಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ನನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡವರು
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು

ನನಸಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ಕನಸಾಗದಂತೆ
ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡವರು
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು!
***********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: