ಮಗಳಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ!

ದಯವಿಟ್ಟು,
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ
ದೇವ ಮಂದಿರವನ್ನಾಗಿ
ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು,
ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು
ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ನೆಲೆಯೂರುವಂತೆ
ಆಹ್ವಾನಿಸು.

ಆಮೇಲೆ,
ನಿನಗಾವ ಭಯವೂ ಇರದು,
ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗವು
ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ನಡೆಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಂಬ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುವ
ಆವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರದು!
____________

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: