ಯಾರು ಮರುಗುವವರು?

ಒಳಗಿರುವ

ನೋವು

ಒಳಗೇ

ಇರಲಿ,

ಮುಖದ

ಮೇಲೆ

ಸದಾ

ನಗುವಿರಲಿ;

 

ಹುಸಿ

ನಗುವ

ಕಂಡಾದರೂ

ನಾಲ್ಕು

ಮಂದಿ

ಕರೆದು

ಮಾತನಾಡಿಸಿಯಾರು,

 

ಇಲ್ಲ

ಇಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮ

ನೋವಿಗಾಗಿ

ನಿಜದಿ

ಯಾರೂ

ಮರುಗುವವರು!

***********

 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: