ನೆನಪೇ ನೆರಳು!

ನನ್ನ
ಹಿಂದೆ
ಮುಂದೆ
ಅತ್ತ
ಇತ್ತ
ಸದಾ
ನನ್ನ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಇರುವ
ನೆರಳಿನಂತೆಯೇ
ನಿನ್ನ
ನೆನಪೂ
ಒಂದರೆಗಳಿಗೆ
ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ
ನನ್ನನ್ನು;

ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದಾಗ
ಮರೆಯಾಗುವ
ಈ ನೆರಳಿನಂತೆ
ಅಹಂಕಾರದ
ಕತ್ತಲೆ
ನನ್ನ
ಮನವನ್ನು
ಆವರಿಸಿದಾಗ
ತೊರೆಯುತ್ತದೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪೂ
ನನ್ನನ್ನು!
***

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: