ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನತನವಿತ್ತೇನೆ?

ಸಖೀ,
ನನ್ನಂತೆ
ನುಡಿಯುವವರನ್ನು,
ನನ್ನಂತೆ
ಬರೆಯುವವರನ್ನು,
ನನ್ನಂತೆ
ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು,
ಕೇಳಿರಬಹುದು,
ಓದಿರಬಹುದು,
ಅರಿತಿರಬಹುದು,
ನೀನು;

ಆದರೆ,
ಒಂದು
ಮಾತು
ಮುಚ್ಚುಮರೆ
ಇಲ್ಲದೇ
ಹೇಳಿಬಿಡು
ನೀನು,
ಅವರಲ್ಲಿ,
ನನ್ನತನವ
ಕಂಡಿದ್ದೆಯೆಂದರೆ
ನಿನ್ನಾಣೆಗೂ
ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ
ನಾನು!
****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: