ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವೆ ನಾನಂದು!

ನನಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೀ ಚಿತ್ರಗೀತೆಯ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಮೂಲ ಧಾಟಿಯನ್ನು  ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

 

ನೀ ಸೂರ್ಯನೋ ಇಲ್ಲಾ ಚಂದ್ರ
ನೀ ದೀಪವೋ ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ನನ್ನ ಹೆಸರನು ಬೆಳಗುವೆ ನೀ ಜಗದಿ
ಓ ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಾ

ಅದೆಂದಿನಿಂದಲೋ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಲಿದ್ದೆ
ಈ ಅಂಗಳದಿ ಕಂದನಾಡಲೆಂದು
ನಿನ್ನೀ ಮುಗುಳ್ನಗುವಿನ ಬದಲು
ನೀಡುವೆ ಸರ್ವಸ್ವವನೇ ಇಂದು
ನನ್ನೀ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗುತಿಹುದು
ಮೂರು ಲೋಕವೇ ನಿನ್ನೊಡನಿಂದು 

ನನ್ನ ಹೆಸರನು ಬೆಳಗುವೆ ನೀ ಜಗದಿ
ಓ ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಾ
ನೀ ಸೂರ್ಯನೋ ಇಲ್ಲಾ ಚಂದ್ರ
ನೀ ದೀಪವೋ ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ನನ್ನ ಹೆಸರನು ಬೆಳಗುವೆ ನೀ ಜಗದಿ
ಓ ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಾ

ನಿನ್ನ ಬೆರಳ ಹಿಡಿದು ನಾ ನಿನಗೆ
ನಡೆಯಲು ಕಲಿಸುತಿಹೆನು ಇಂದು
ನನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನೀ
ನಾಳೆ ಮುದುಕನಾದಂದು
ಹೊಸ ಆಸರೆ ಪಡೆದೆ ನಿನ್ನಿಂದ
ಈ ಜೀವನದಲಿ ನಾನು ಇಂದು 

ನನ್ನ ಹೆಸರನು ಬೆಳಗುವೆ ನೀ ಜಗದಿ
ಓ ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಾ
ನೀ ಸೂರ್ಯನೋ ಇಲ್ಲಾ ಚಂದ್ರ
ನೀ ದೀಪವೋ ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ನನ್ನ ಹೆಸರನು ಬೆಳಗುವೆ ನೀ ಜಗದಿ
ಓ ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಾ

ನಾನಳಿದ ಮೇಲೂ ಜಗದಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಹೆಸರಾಗುವುದು ಅಮರ
ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೂ
ನೆನೆಯುವರು ನನ್ನಯ ಹೆಸರ
ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು
ಮರುರ್ಜನ್ಮವ ಪಡೆಯುವೆನಂದು 

ನನ್ನ ಹೆಸರನು ಬೆಳಗುವೆ ನೀ ಜಗದಿ
ಓ ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಾ
ನೀ ಸೂರ್ಯನೋ ಇಲ್ಲಾ ಚಂದ್ರ
ನೀ ದೀಪವೋ ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ನನ್ನ ಹೆಸರನು ಬೆಳಗುವೆ ನೀ ಜಗದಿ
ಓ ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಾ
****************

ಮೂಲ ಗೀತೆ:
ಚಿತ್ರ: ಏಕ್ ಫೂಲ್ ದೋ ಮಾಲಿ
ಗೀತೆ ರಚನೆ: ಪ್ರೇಮ್ ಧವನ್
ಸಂಗೀತ: ರವಿ

ತುಝೆ ಸೂರಜ್ ಕಹೂಂ ಯಾ ಚಂದಾ
ತುಝೆ ದೀಪ್ ಕಹೂಂ ಯಾ ತಾರಾ
ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಕರೇಗಾ ರೋಶನ್
ಜಗ್ ಮೇ ಮೇರಾ ರಾಜ್ ಗುಲ್ಹಾರಾ

ಮೈ ಕಭ್ ಸೇ ತರಸ್ ರಹಾ ಥಾ,
ಮೇರೆ ಆಂಗನ್ ಮೆ ಕೋಯೀ ಖೇಲೆ
ನನ್ಹೀ ಸೀ ಹಂಸೀ ಕೆ ಬದ್‍ಲೇ,
ಮೇರೇ ಸಾರೀ ದುನಿಯಾ ಲೇಲೆ
ತೇರೆ ಸಂಗ್ ಝೂಲ್ ರಹಾ ಹೈ,
ಮೇರೇ ಬಾಹೋಂ ಮೆ ಜಗ್ ಸಾರಾ

ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಕರೇಗಾ ರೋಶನ್
ಜಗ್ ಮೇ ಮೇರಾ ರಾಜ್ ಗುಲ್ಹಾರಾ

ತುಝೆ ಸೂರಜ್ ಕಹೂಂ ಯಾ ಚಂದಾ
ತುಝೆ ದೀಪ್ ಕಹೂಂ ಯಾ ತಾರಾ
ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಕರೇಗಾ ರೋಶನ್
ಜಗ್ ಮೇ ಮೇರಾ ರಾಜ್ ಗುಲ್ಹಾರಾ

ಆಜ್ ಉಂಗ್‍ಲೀ ಥಾಮ್ ಕೇ ತೇರೀ,
ತುಝೆ ಮೈ ಚಲ್‍ನಾ ಸಿಖ್ ಲಾವೂಂ
ಕಲ್ ಹಾತ್ ಪಕಡ್‍ನಾ ಮೇರಾ,
ಜಬ್ ಮೈ ಬುಢಾ ಹೋ ಜಾವೂಂ
ತು ಮಿಲಾ ತೋ ಮೈನೇ ಪಾಯಾ,
ಜಿನೇ ಕಾ ಸಯಾ ಸಹಾರಾ

ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಕರೇಗಾ ರೋಶನ್
ಜಗ್ ಮೇ ಮೇರಾ ರಾಜ್ ಗುಲ್ಹಾರಾ

ತುಝೆ ಸೂರಜ್ ಕಹೂಂ ಯಾ ಚಂದಾ
ತುಝೆ ದೀಪ್ ಕಹೂಂ ಯಾ ತಾರಾ
ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಕರೇಗಾ ರೋಶನ್
ಜಗ್ ಮೇ ಮೇರಾ ರಾಜ್ ಗುಲ್ಹಾರಾ

ಮೇರೇ ಬಾದ್ ಭೀ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೆ,
ಜಿಂದಾ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ರಹೇಗಾ
ಜೋ ಭೀ ತುಝ್‍ಕೋ ದೇಖೇಗಾ,
ತುಝೆ ಮೇರಾ ಲಾಲ್ ಕಹೇಗಾ
ತೇರೆ ರೂಪ್ ಮೆ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗಾ,
ಮುಝ್ ಕೋ ಜೀವನ್ ದೊ ಬಾರಾ

ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಕರೇಗಾ ರೋಶನ್
ಜಗ್ ಮೇ ಮೇರಾ ರಾಜ್ ಗುಲ್ಹಾರಾ

ತುಝೆ ಸೂರಜ್ ಕಹೂಂ ಯಾ ಚಂದಾ
ತುಝೆ ದೀಪ್ ಕಹೂಂ ಯಾ ತಾರಾ
ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಕರೇಗಾ ರೋಶನ್
ಜಗ್ ಮೇ ಮೇರಾ ರಾಜ್ ಗುಲ್ಹಾರಾ

******************

2 Responses to ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವೆ ನಾನಂದು!

  1. chandru ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಸರ್‍,
    ಭಾವಾನುವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ..
    ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: