ಹೀಗೊಂದು ದುರಾಲೋಚನೆ!

 

ದೇವರು ಸದ್ಗುಣಿಗಳನ್ನು

ಸನ್ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು

ಬೇಗ ಬೇಗನೇ ತನ್ನೆಡೆಗೆ

ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂಬರು

 

ಅಂತೆಯೇ ದುರ್ಗುಣಿಗಳನ್ನು

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು

ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನರಳುತ್ತಿರಲು

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾನೆಂಬರು

 

ಅದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು

ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಂದು

ಸದ್ಗುಣ ಸನ್ನಡತೆಗಳ

ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಾ ಬೇಗ ಮರಳಲೇ?

 

ಅಥವಾ

 

ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ

ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ನಾನು

ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ

ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖನಾಗಲೇ?

**************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: