ಕರಗಿಹೋಗದೇ ಹೇಗಿರಲಿ ನಾನು?

 

ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ

ಮೋಂಬತ್ತಿಯ ದಾರ

ಕೇಳಿತು ತನ್ನನ್ನು

ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದ

ಮೇಣವನ್ನು:

“ಇಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವುದು

ನಾನು ಆದರೆ

ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ

ಹೀಗೇಕೆ ನೀನು?”

 

ಮೇಣ ನುಡಿಯಿತು

ಭಾರವಾದ ದನಿಯಿಂದ:

“ಈ ಹೃದಯದೊಳಗೆ

ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು

ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ

ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು

 

ನೀನೀಗ ಉರಿದು

ನಾಶವಾಗುವುದನು

ಕಂಡು ಕೈಲಾಗದೇ

ಅಸಹಾಯಕತೆಯ

ಬೇಗೆಯಲಿ ಬೆಂದು

ಕರಗಿಹೋಗದೇ

ಹೇಗಿರಲಿ ನಾನು?”

*************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: