ನೆರಳೂ ಕಾಣೆಯಾಗುವುದೇಕೆ?

 

ಹಗಲೆಲ್ಲಾ

ನನ್ನ ಬೆಂಗಾವಲಿಗಿರುವ

ನನ್ನ ನೆರಳೂ

ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ

ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು

ಕಾಣೆಯಾಗುವುದೇಕೆ?

 

ಬಾಳ ಬಟ್ಟೆಯಲಿ

ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿ

ದಿಕ್ಕುಕಾಣದೇ

ತತ್ತರಿಸಿದಾಗ

ಆಪ್ತರಾದವರೂ

ಕೈಬಿಡುವರೆಂಬ

ಸೂಚನೆ

ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದೇ…

ಜೋಕೆ!

******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: