ರಾತ್ರಿಗೇ “ಶುಭರಾತ್ರಿ”!

 

ವಧೂವರರ

ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ

ಕೋಳಿ ಕೂಗಿನ

ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿದಾಗ,

ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿತು

ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನನಗೇಕೋ

ಜೊಂಪೇರುತ್ತಿದೆ

ನಾನಿನ್ನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ,

ಸರಿಯೆಂದ

ವಧೂವರರು,

ರಾತ್ರಿಗೇ

ನುಡಿದರು “ಶುಭರಾತ್ರಿ”!

**********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: