ಜ್ಞಾನ – ವಿಜ್ಞಾನ!

 

ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ

ನಿನಗನಿಸಿರಬಹುದು

ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು

ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ

ನನಗನಿಸಿರಬಹುದು

ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು

 

ಅರಿತಿರುವೆಯಾ ನೀ

ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನಗಳ

ಪರಿಧಿಯ ದಾಟಿ

ನಾವು ಅರಿವು

ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ

ಅದುವೆ ನಮಗೆ

ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು?!

 

*****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: