ಈರ್ ಒರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ!!!

ಮಗಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಗ್ ಪೋಯಲ್‍ಡಾ ನಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನಿ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆನಪ್ಪೆ ಎನನ್ ಕೇಂಡಿನಿ
 
ಮಗಲ್‍ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಈಲಾ ಫೊದಿಪ್ಪುಲಾ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ
ಈರೊರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ
 
ಮಗಲ್‍ನ ಮಿತ್ತ್  ಮೋಕೆ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಆಸೆ ನಿಕ್ಕುಂಡು
ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟುಗೇ ಉಪ್ಪರೆ ಆ ದೇವೆರ್ನ ದಯೆ ಓಲುಂಡು 
 
ಜೋಕುಲೆಗಾದ್ ನಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ
ಜೋಕುಲೆನ್ ಮದತ್ ಬದ್ಕ್‍ಂಡ ನಂಕ್ ಏರ್ ಆಪೆರ್ ಸಯ್ಯನ
 
ಭಂಗೊಡ್ ಬದ್ಕರೆ ನಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆವಂದ್ ಬೇನೆ ತಿಂತಿ ಜೀವ ನಮ್ಮ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಡ್ ಮಗಲ್ ಬೇನೆ ತಿಂದ್‍ಂಡ ನಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡಮ್ಮ 
 
ಮಗಲ್ ನಲಿತೊಂದ್ ಇತ್ತಲ್‍‍ಡ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪತ್ತಾ
ನಿಕ್ಲು ಇರುವೆರ್‍ಲಾ ಖುಸಿಟ್ ಇತ್ತರ್ಡ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ನಿದಿರೆ ಬರುವತ್ತಾ
 
ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವೊಡಾ ನಮ  ಕಷ್ಟನ್ ಸಹಿಸೊನೊಡು
ಎಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡ್ ಅಂದಾಂಡಾ ಇನಿತ ಬೇನೆನ್ ನಿಂಗೊನೊಡು
 
ಮಗಲ್‍ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಈಲಾ ಫೊದಿಪ್ಪುಲಾ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ
ಈರೊರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ
 

7 Responses to ಈರ್ ಒರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ!!!

 1. ರಘು ಮುಳಿಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಇನಿಯೆ ತೂಯಿನೆ ಈರ್ನ ಕಬಿತೆನ್
  ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಾ
  ವರ್ಸ ರಡ್ಡ್ ಲ ಕರಿದ್ ಪೋ೦ಡೇ
  ಪದೊಲು ಐಸ್ರದ ಸಾಗರಾ

  ಮಗಲ್ ಕಲ್ತ್ ದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆವಡ್
  ಪುಗೆಲ್ ದೆರ್ತ್ ದ್ ಬದ್ ಕ ಡ್
  ಯುಗತ ಚಕ್ರನೆ ತಿರ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ
  ಪುದರ್ ಪುಗರುನೆ ಕೇಣಡ್

 2. ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹೆಗ್ಡೆರೆ, ಈರೆನ ಬ್ಲಾಗುಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಿನ್ನೆದಿ.

  ಈರೆನ ಕಬಿತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಯೆ. ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತರ್.

  ಇಂಚಿನವೇ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಬರೆತಿನ ರಡ್ಡ್ ಕಬಿತೆಲೆನ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲು ಕೊರ್ತೆ:

  http://harivalahari.blogspot.com/2008/06/blog-post_15.html

  http://harivalahari.blogspot.com/2009/05/blog-post.html

  ರಡ್ಡೇಕ್ಲಾ ಕಡೆಟ್ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು, ಸಂದರ್ಭೊ ತೆರಿಯೆರೆ….

 3. ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ದಾದ ಪನ್ಪಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂದೀಪ್…
  ಸೊಲ್ಮೆಲು…

 4. Sandeep Shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಎನ್ನ ದೊಸ್ತಿ ಹೆಗ್ಡೆರ್

  ಪೂತ ಮನಸ್ಸ್ ದ
  ಪೊರ್ಲು ತೆಲಿಕೆದ
  ಕುಸಾಲ್ ನಲಿಕೆದ
  ಬೊರು ಮಂಡೆದ

  ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪಂದಿನ
  ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ತೂವ್ಂದಿನ
  ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲಬೆ ಪಂಡ ಉಂಬೆರೆನ
  ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಅಸೆ ತೆರಿಯೊನುನ

  ದಾದ ಆಂಡ್ ಹೆಗ್ದೆರೆ ಇರೆಗ್

  ಒಡೆನೊ ತೂಪರ್
  ದಾದನೊ ಬರೆಪೆರ್
  ಇತ್ತುದುಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿಲೆಕ ಉಲ್ಲರ್
  ದಾದ ಆಂಡ್ ಹೆಗ್ದೆರೆ ಇರೆಗ್

  ಬಾಲೆದಂತಿ ಮನಸ್
  ಬಾಲೆಗಾದು ತೊದಿತೊಂದುಂಡೆ
  ಆಲ್ ಇರೆ ಮಗಲ್
  ಆಲೆಗ್ ಎಂಚ ಅವು ಈರೆನ್ ತೂದು

  ಪಾಪ ಆ ಬಾಲೆ
  ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು
  ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ್ ಬುಡುದು
  ಆ ದೂರೊದ ಊರುಡು

  ಕಡಪುಡುಲೆ ಹೆಗ್ಡೆರೆ
  ಉಡಲದಿಂಜಿದ್
  ಮಂಗೆರ್ಲೆನ ಊರುಗು
  ಈರ್ ಮಂಗೆ ಆವಯರ್

  ಆಲ್ ಇರೆ ಮಗಲ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ
  ಆಪಲಾಲ್ ಪಂಡಿತೆ (doctor)
  ಅಪಗಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕು
  ಇನಿತ ದಿನ್ನೊಗ್ಗು ಮುಕ್ತಿ

 5. ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಕುಡೊಂಜೆನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡೇ..
  ಉಂದು ಲೋಕ ನಿಯಮ…
  ಮೋಕೆದ ತಿಕ್ಕ್… ಕಡ್ಪರೆ ಏಪೊಗುಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ…
  ಆಂಡ ಜೀವನೊಡು ತಿಕ್ಕ್ ದಾಂತಿಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜ ಅತ್ತೆ.. ಹೆಗ್ಡೆರೇ….

 6. HEMA ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  MAGALEN HOSTELGU KADAPUDODU AANAGA MANASDU BARPINA GONDALONU ERENA KAVANA THOJAVUNDU.MASTU PORLU BARETHAR.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: