ಬಂಧನ!!!

ಸಖೀ,
ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ
ಕಾಡೆಂಬ ತನ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ
ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ
ಗಿಳಿಯನ್ನು ತಂದು
ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು
ಅದಕ್ಕೂ ಕಲಿಸಿದರೆ
ಸವಿಯಾದ ತಿನಿಸುಗಳ
ತಿನಿಸಿದರೆ
ಬಂಧನದ
ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ
ತಿನಿಸುಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ
ನಾವಾಡಿದಂತೆ
ಅದು ಆಡಬಹುದು
ನಮ್ಮ ಮನಕೆ
ತನ್ನ ಆಟಗಳಿಂದ
ಮುದ ನೀಡಬಹುದು
ಆದರೆ
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ
ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವನು
ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸದೇ ಪುರ್ರನೇ
ಹಾರಿಬಿಡಬಹುದು
ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬಾನಿನತ್ತ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ
ತನ್ನ ನಾಡಿನತ್ತ
ಪಂಜರದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂಧಿಸಿದರೆ ನಾವದನು
ಅನುಬಂಧದಿಂದ
ಆಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಾಳದಿಂದ
ಅಳೆದು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅದರ ನೋವನು
ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನದಿಂದ
ಮುದ ನೀಡಿದರೆ ಅದಕೂ
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಿಂದ
ಇರಬಹುದೇನೋ
ಸಖೀ
ಅನವರತ ಅದೂ
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ!
***************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: