ಮೂರು ಹನಿಗಳು!!!

೧. ಓಯಸ್ಸಿಸ್!

ಸಖೀ,

ನನ್ನ

ಮರುಭೂಮಿ

ಅಂತಿರುವ

ಬಾಳಿನಲಿ

ನೀನೊಂದು

ಓಯಸ್ಸಿಸ್!

೨ ತಿಪ್ಪೆ!

ಸಖೀ,

ನೀ

ನನ್ನ

ಒಪ್ಪೆಯಾದರೆ

ನನ್ನ

ಬದುಕೊಂದು

ಕಸದ

ತಿಪ್ಪೆ!

೩. ಮೀನು!

ಸಖೀ,

ನೀನು

ಇಲ್ಲದ

ನಾನು,

ನೀರು

ಇಲ್ಲದ

ಮೀನು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: