ವಿರಾಗಿಯ ಸ್ವಗತ!

ಕೂಡುತಿದೆ ಅಂತರ 
ನಿನ್ನೆ – ಇಂದಿನ ನಡುವೆ. 
 
ಕಳೆಯುತಿದೆ ಅಂತರ 
ಇಂದು – ನಾಳಿನ ನಡುವೆ. 
 
ವರುಷಗಳು ನಿಮಿಷಗಳಂತೆ 
ಉರುಳುತಿಹುದು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲಿ; 
 
ಕಳೆದ ದಿನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು 
ಕಳೆಯಲಿರುವುದಿನ್ನು ಕಡಿಮೆ 
ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲಿ. 
 
ಮುದುಕನಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು 
ಆದರೂ, ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ 
ಎಲ್ಲವೂ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ 
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ. 
 
ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು, 
ಆದರೂ, ಇನ್ನೇನನ್ನೂ 
ಸಾಧಿಸಲಾರೆ ಎನ್ನುವ 
ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ. 
 
ಕೂಡುತಿದೆ ಅಂತರ 
ನಿನ್ನೆ – ಇಂದಿನ ನಡುವೆ. 
 
ಕಳೆಯುತಿದೆ ಅಂತರ 
ಇಂದು – ನಾಳಿನ ನಡುವೆ. 
 
(ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ  ಹುಟ್ಟು, 
ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸಾವು)! 
************* 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: